AKTUÁLNÍ OTEVÍRACÍ DOBA Zavřeno
+420 725 722 541, +420 725 724 447 info@knihovna-as.cz Hledat v katalogu

Knihovní řád

O knihovně

Knihovny Aš

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny Aš, schválenou usnesením Zastupitelstva města Aše č. 819 ze dne 16. 10. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení

Čl. 1 - Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby  (dále jen služby)  vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2  - Veřejné knihovnické a informační služby

 • Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou   vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
  • výpůjční služby
  • meziknihovní služby
  • informační služby:
 • ca) informace o katalozích, fondech a využití knihovny
 • cb) informace z oblasti veřejné správy
 • cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
 • cd) přístup na internet
 • Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.
 • Knihovna poskytuje tyto placené služby: reprografické služby, meziknihovní služby, umožnění přístupu k placeným vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení, za administrativní úkony spojené s registrací uživatelů. Tyto služby knihovna poskytuje na základě požadavku uživatele v souladu s § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona. To znamená, že  úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.
 • Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou č. 1 tohoto KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3 - Registrace uživatele

 • Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vyplněním přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, na základě které mu bude vydán čtenářský průkaz. Podpisem přihlášky uživatel potvrzuje, že je obeznámen
 • s Knihovním řádem a bude jej dodržovat a zároveň uděluje knihovně souhlas s evidováním a využíváním osobních údajů pro potřeby uvedené v odstavci 4.
 • Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození.
 • Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 • Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 4 - Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 • Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 • Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 • Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5 - Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 • Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 • Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 • Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.
 • Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 • Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani  v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 • Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy
 • U počítače může pracovat jeden člověk, maximálně dva lidé.
 • Uživatel si může přístup k internetové stanici zamluvit předem na učitý den i hodinu, tím má zajištěno přednostní pořadí. Doba rezervace je 30. minut, poté přichází na řadu další zájemce.
 • Základní doba užívání je 30 minut, není-li další zájemce, je možné tuto dobu prodloužit. V případě uživatele ve věkové kategorii do 15 let je maximální doba strávená na počítači 30 minut.
 • Uživateli není dovoleno nahrávat na pevný disk jakékoliv vlastní soubory, kopírovat (stahovat) jakékoliv soubory z Internetu a ukládat je na pevný disk .
 • Uživatel nesmí vyhledávat a nahrávat stránky obsahující pornografii, propagující fašismus, rasismus, nábožensky a národnostně urážející nebo podněcující k násilí a užívaní drog. Uživatel nesmí provozovat počítačové hry.
 • Uživatel mladší 16 let nesmí bez souhlasu svého zákonného zástupce navštěvovat stránky sociálních sítí Facebook, Twiter apod. a nesmí si zřizovat vlastní e-mailovou adresu.
 • Uživatel nesmí vypínat počítače, restartovat počítače, obsluhovat tiskárny.
 • V případě nerespektování Pokynů pro využívání výpočetní techniky je pracovník knihovny oprávněn přerušit užívání Internetu. Tím nezaniká povinnost zaplatit stanovený poplatek za používání počítače.

III. Výpůjční řád

Čl. 6 - Zpřístupňované knihovní dokumenty

 • Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 • Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 • Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen  s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

Čl. 7 - Rozhodnutí o půjčování

 • Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
  • kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
  • které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
  • jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografickéliteratury apod.)
  • které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní  výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.
 • Knihovna může v některých případech (vzácné tisky, drahé knihy) požadovat při půjčení peněžitou zálohu ve smluvně dohodnuté výši.

Čl. 8 - Postupy při půjčování

 • Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady knihovníkovi.
 • Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu. Požádat lze osobně nebo prostřednictvím webové stránky knihovny.

Čl. 9 - Výpůjční lhůty

 • Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 • Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10 - Vrácení vypůjčeného dokumentu

 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej    vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit    knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě   dokumentu.
 • Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním,   zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného      dokumentu zasahovat.

Čl. 11 - Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 • Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 • Množství půjčených dokumentů mimo knihovnu stanoví knihovník.
 • Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 • Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
 • Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
 • Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 • Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 12 - Reprografické a jiné kopírovací služby

 • Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 • Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).
 • Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
 • Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 13 - Ztráty a náhrady

 • Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě  stanovené knihovnou nahradit škodu.
 • O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody (uvedení do předešlého stavu) obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže takový způsob náhrady není možný nebo účelný, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 • Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 • Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 14 - Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 • Poplatek z prodlení:povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 • Vymáhání nevrácených výpůjček: nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž první není písemnou formou a poslední je doporučený dopis) následuje vymáhání právní cestou.
 • Ztráta průkazu uživatele: za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 15 - Náhrada všeobecných škod

 • Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: "Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do  předešlého stavu.").
 • Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

Vyjímky z KŘ povoluje ředitel knihovny.

Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

Ruší se Knihovní řád ze dne 23. 1. 2013.

Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

VI. Přílohy Knihovního řádu

1. Ceník placených služeb a poplatků Knihovny Aš

2. Informace o ochraně osobních údajů

V Aši, dne 23. května 2018

 

Jitka Zelinková

ředitelka Knihovny, Muzea a Informačního centra Aš                 

                                                     

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

Informace o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš, příspěvková organizace (dále jen knihovna).

Knihovna zpracovává osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR a na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny.

Údaje jsou zpracovávány za účelem

 • ochrany majetku KMIC Aš při půjčování dokumentů z fondu knihovny
 • poskytování kvalitních služeb uživatelům v co největším rozsahu
 • statistického hodnocení činnosti KMIC Aš  
 • naplnění zákonných povinností
 • umožnění přístupu k internetu neregistrovaným uživatelům
 • registrace zájemců o účast ve vzdělávacích kurzech pořádaných KMIC Aš

Kdo zpracovává osobní údaje

Osobní údaje uživatelů knihovny zpracovávají výhradně pracovníci knihovny, kteří jsou touto činností pověřeni a jsou k tomuto úkonu řádně instruováni. Osobní údaje registrovaných uživatelů předává knihovna dalším zpracovatelům pouze v případě, jestliže uživatel sám požádá o předání svých údajů, jestliže tak stanoví zákon nebo v případě ochrany svých práv při vymáhání dluhu.

Jaké údaje knihovna zpracovává a jak jsou chráněny

KMIC Aš zpracovává základní a další osobní údaje registrovaného uživatele, jeho zákonného zástupce a ručitele, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní, a to v podobě listinné i elektronické. Písemnosti jsou zabezpečeny obvyklými prostředky tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob, přístup k elektronické evidenci je zabezpečen hesly.

Základní údaje žadatele o registraci – povinné údaje:

jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, je-li jiná než adresa trvalého pobytu

Další údaje - žadatel o registraci není povinen uvést:

korespondenční adresa, e-mailová adresa, akademické tituly, další možná spojení na čtenáře (telefon, fax apod.)

Údaje ostatních uživatelů služeb knihovny, pokud jsou požadovány, jsou vždy přizpůsobeny účelu zpracování s důrazem na co nejmenší rozsah těchto údajů (přihlášky na akci knihovny apod., případně z důvodu jiného oprávněného zájmu, se kterým je uživatel vždy seznámen).

Doba uchovávání osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a dva roky poté. Během těchto dvou let má tak uživatel možnost si členství obnovit, aniž by přišel o historii svých výpůjček. Po uplynutí této doby údaje knihovna anonymizuje, což znamená, že smaže všechny údaje, na základě kterých je možné uživatele identifikovat, a zbylé údaje tak není možné k němu přiřadit. Tato pak knihovna využívá pro statistické účely.

Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu, může požádat o opravu nebo vymazání osobních údajů, které o něm knihovna zpracovává po prokázání čtenářské karty a platným osobním dokladem, a to osobně v knihovně u pracovníka centrálního pultu.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

S podněty ohledně svých osobních údajů se obracejte na knihovnu: info@knihovna-as.cz, tel. 725 728 416.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Copyright MediaSolution © 2024