Knihovní řád

Knihovny Aš

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny Aš, schválenou usnesením Zastupitelstva města Aše č. 819 ze dne 16. 10. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
  1. výpůjční služby
  2. meziknihovní služby
  3. informační služby:
   • informace o katalozích, fondech a využití knihovny
   • informace z oblasti veřejné správy
   • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
   • přístup na internet
 2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.
 3. Knihovna poskytuje tyto placené služby: reprografické služby, meziknihovní služby, umožnění přístupu k placeným vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení. Tyto služby knihovna poskytuje na základě požadavku uživatele v souladu s § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona. To znamená, že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.
 4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou č. 1 tohoto KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vyplněním přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, na základě které mu bude vydán čtenářský průkaz. Podpisem přihlášky uživatel potvrzuje, že je obeznámen s Knihovním řádem a bude jej dodržovat a zároveň podle zákona č. 101/2002 O ochraně osobních údajů uděluje knihovně souhlas s evidováním a využíváním osobních údajů pro potřeby uvedené v odstavci 4.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození.
 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 4. Knihovna je zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3, jako správce, který má oprávnění shromažďovat osobní údaje uživatelů na základě zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Údaje na přihlášce slouží knihovně k identifikaci osoby při správě svěřeného majetku, při vzájemné komunikaci mezi knihovnou a čtenářem a pro potřeby statistiky. Ochrana osobních údajů před zneužitím je zajištěna odpovědnými pracovníky a garantována knihovnou podle Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny, která je přílohou č. 2 tohoto KŘ.

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Soubory stažené z Internetu lze ukládat na diskety (pouze získané v knihovně) nebo vytisknout na tiskárně.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon).
 7. U počítače může pracovat jeden člověk, maximálně dva lidé.
 8. Uživatel si může přístup k internetové stanici zamluvit předem na učitý den i hodinu, tím má zajištěno přednostní pořadí. Doba rezervace je 30. minut, poté přichází na řadu další zájemce.
 9. Základní doba užívání je 30 minut, není-li další zájemce, je možné tuto dobu prodloužit.
 10. Uživateli není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory, kopírovat (stahovat) jakékoliv soubory z Internetu a ukládat je na pevný disk .
 11. Uživateli není dovoleno přinášet a spouštět programy z vlastních disket , CD ROM a DVD.
 12. Uživatel nesmí provozovat počítačové hry.
 13. Uživatel nesmí vyhledávat a nahrávat stránky obsahující pornografii, propagující fašismus, rasismus, nábožensky a národnostně urážející nebo podněcující k násilí a užívaní drog.
 14. Uživatel nesmí vypínat počítače, restartovat počítače, obsluhovat tiskárny.
 15. V případě nerespektování Pokynů pro využívání výpočetní techniky je pracovník knihovny oprávněn přerušit užívání Internetu. Tím nezaniká povinnost zaplatit stanovený poplatek za používání počítače.

III. Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 3. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
  1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
  2. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
  3. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)
  4. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.
 2. Knihovna může v některých případech (vzácné tisky, drahé knihy) požadovat při půjčení peněžitou zálohu ve smluvně dohodnuté výši.

Čl. 8

Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady knihovníkovi.
 2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.

Čl. 9

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Množství půjčených dokumentů mimo knihovnu stanoví knihovník.
 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.
 5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
 6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 12

Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody (uvedení do předešlého stavu) obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže takový způsob náhrady není možný nebo účelný, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 13

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení: povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček: nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž první není písemnou formou a poslední je doporučený dopis) následuje vymáhání právní cestou.
 3. Ztráta průkazu uživatele: za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

Vyjímky z KŘ povoluje ředitel knihovny.
Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
Ruší se Knihovní řád ze dne 11. 10. 1999.
Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

VI. Přílohy Knihovního řádu

 1. Ceník placených služeb a poplatků Knihovny Aš
 2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.

V Aši, dne 8.2.2011

Jitka Zelinková
ředitelka Knihovny a Muzea Aš

Příloha č. 2

 

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

 

1. Oznamovací povinnost

 

    Knihovna oznámí Úřadu pro ochranu osobních údajů, že je správcem a zpracovatelem osobních údajů svých uživatelů.

 

2. Účel zpracování osobních údajů čtenářů

 

    Ochrana majetku pořízeného z veřejných rozpočtových zdrojů, zejména pak knihovního fondu půjčovaného čtenářům mimo prostory knihovny.

 

    Poskytování kvalitních služeb uživatelům tím, že bude knihovna uživatele kontaktovat v případech vymezených knihovním řádem nebo v případech, kdy si to uživatel sám vyžádá. Knihovna povede přesnou evidenci o všech transakcích, zejména o provedených výpůjčkách a využije těchto poznatků k efektivní akvizici a správě knihovních fondů.

 

    Naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy – zejména zákonem č. 257/2001 Sb., (knihovní zákon), zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zřizovací listinou knihovny.

 

3. Rozsah zpracování osobních údajů uživatelů

 

    Základní identifikační údaje uživatele: Jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození. Tyto údaje je uživatel povinen uvést a akceptovat jejich zpracování knihovnou, pokud chce využít jejích služeb v plném rozsahu. Pokud uživatel nedá souhlas s jejich zpracováním, může užívat pouze těch služeb, které knihovna poskytuje anonymně.

 

    Další kontaktní údaje (pokud je čtenář uvede): Kontaktní či přechodná adresa, další možná spojení na čtenáře (telefon, fax, e-mail apod.)

 

    Základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatel je osoba nezletilá, jsou

    v obdobném rozsahu a struktuře jako identifikační údaje uživatele.

 

    Údaje využívané pro statistické účely (pokud je čtenář uvede) – jde o údaje dobrovolné.

 

    Údaje služební – údaje o čtenářském průkazu, o výpůjčkách, rezervacích apod.

 

    Údaje účetní – údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou.

 

4. Způsob zpracování a uchovávání osobních údajů uživatelů knihovny

 

    Uchovávání na originálních písemnostech (přihláška čtenáře). Tyto písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky (zamčené dveře, zamčené archivní skříně, osobní dohled odpovědného zaměstnance atd.). Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s písemnostmi pracují v rámci svých pracovních úkolů stanovených vedoucími zaměstnanci. Uchovávání v počítačových databázích, které jsou uloženy na vyhražených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

5. Způsob ochrany osobních údajů uživatelů

 

    Zaměstnanci knihovny jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě       s ustanoveními zákona, příslušné vnitropodnikové směrnice a dalších závazných předpisů.

    Jsou povinni dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů a ověřovat ji podle dokladů k tomu určených, vyvarovat se jakéhokoli jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů uživatelů (např. sdělování jakéhokoli osobního údaje jiné osobě, než která je subjektem údajů nebo jejím zákonným zástupcem) a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům uživatelů knihovny.

 

    Knihovna zpracovává osobní údaje uživatelů od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje uživatele zpracovává knihovna, dokud s tím uživatel nevysloví písemně nesouhlas nebo dokud neuplyne lhůta dvou let od vypršení platnosti jeho legitimace a zároveň lhůta alespoň jednoho roku od vypořádání posledního závazku uživatele vůči knihovně.

    V případě porušení povinností knihovny vzniká čtenáři nárok na poskytnutí omluvy, opravy, eventuelně i na poskytnutí přiměřené peněžité náhrady. Pokud uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany knihovny, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

 

6. Ukončení ochrany osobních údajů

 

    Pokud uživatel požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo pokud uplyne výše uvedená lhůta, má se členství čtenáře v knihovně za ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů. Znamená to skartaci originálních písemností (příhlášky čtenáře, event. změnové formuláře, které uživatel vyplnil, v neautomatizovaných knihovnách také výpůjční sáčky), případně anonymizaci identifikačních údajů v počítačových databázích.

 

 

7. Informování uživatelů o problematice ochrany osobních údajů

 

                Knihovna musí uživatele informovat písemně a ihned o tom, že v případě čtenářské registrace bude zpracovávat jeho osobní údaje, musí mu sdělit účel jejich zpracování a musí získat jeho souhlas s tímto zpracováním. Uživatel se musí předem dozvědět, které osobní údaje jsou základní (povinné) i to, že pokud je knihovně nesdělí a odmítne souhlas s jejich zpracováním, nemohou mu být určité (adresné) služby poskytovány. Čtenář by v okamžiku, kdy se rozhoduje v knihovně zaregistrovat, měl mít k dispozici písemnou informaci obsahující stručný výtah obsahu bodů 2 až 6 této směrnice. 

Provozní doba

Oddělení pro dospělé

Pondělí  9–12, 13–17.30
Úterý  9–12, 13–17.30
Středa  9–12, 13–17.30
Čtvrtek  9–12, 13–16.30
Pátek  9–12, 13–18.30

Oddělení pro děti

Pondělí                 13-17.00

Úterý                    13-17.00

Středa         9-11, 13-17.00

Čtvrtek        zavřeno

Pátek                    13-17.00

 

Kontakty

Email: info@knihovna-as.cz
Telefon: 354 525 264            

Podatelna:                                                                                                                                           Hlavní 239/23
352 01 Aš
otevírací doba: pondělí- pátek 8.00-12.00

Email: ucetni@knihovna-as.cz
ID datové schránky: 44cuj6                                                                                                                                                                                                                

Stránky muzea

 

 Stránky infocentra